กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวฐิติรัตน์ ฉวีรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดาริยา น้อยถนอม
ครู คศ.2

นายภาสกร จริยะประเสริฐสิน
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร.ตหญิงนฤเนตร จันทร์เพ็ชร
ครูอัตราจ้าง