กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธรรมนูญ เกิดศรีพันธ์
ครู คศ.2