เจ้าหน้าที่

นายศุภชัย ดวงจังหวัด
ลูกจ้างประจำ

นางพัชรีภรณ์ คลองประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป

นางชริษา เพียรร่มทองไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวบุญนาค กลิ่นระคนธ์
ยาม

นายณรงค์ เรือนจันทร์
นักการภารโรง