กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนารักษ์ น้อมนอบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐพล สุขรุ่งเรืองชัย
ครูผู้ช่วย