กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมาโนช บุญเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมยศ ฤทัยมณีเกษม
ครู คศ.2

นางสาวขวัญตา ศรีโหร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : khwan.sihon2526@gmail.com

นางสาวกฤติญา คชรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวศิริรัตน์ กลิ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรทิพย์ ผ่องภิรมย์
ครูอัตราจ้าง