กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจตุพร อาจเอื้อม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรรณี ทัฬหกิจ
ครู คศ.3

นางวุฒิพร บุญเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร พ่วงพิศ
ครู คศ.2

นางสาวอมรวรรณ บูรศิริรักษ์
ครู คศ.2

นางสาววิลาวรรณ สกุลแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวนริศรา พงษ์จินดา
ครู คศ.1

นายนนทศักดิ์ จันทร์สนิท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชนกพร หาญณรงค์
ครูผู้ช่วย

นางนวพร บุญวรรณะพร
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน