กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชญาภา วัฒนาบุญศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : chayapa@thaihaad.ac.th

นางอุบลรัตน์ จงแพ
ครู คศ.2

นายอาณัติ พวงทอง
ครู คศ.1

นางสาวพัดชา วรรณศรี
ครูผู้ช่วย