กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวขนิษฐา พึ่งนุชษา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิเศษศรี ฤทัยมณีเกษม
ครู คศ.2

นางสาวอภิลาวัณย์ สุขเกษม
ครู คศ.2

นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง
ครู คศ.1