คณะผู้บริหาร

นางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพงศธร ลิมปาวิภากร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
อีเมล์ : pongsathorn@thaihaad.ac.th

นางวรรณี ทัฬหกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางจตุพร อาจเอื้อม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายมาโนช บุญเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล