พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง มีคุณภาพ ตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล

2 .สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการและทักษะชีวิต

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง

ห่างไกลยาเสพติดน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ

5 บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน

6. สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้และความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่างๆในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

 
เป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน
                   ผุู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญญา ความรู้คู่คุณธรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาบนพื้นฐานของเหตุและผล อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและมีความสามารถในการนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

ค่านิยม (VALUE) : “บุคคลคุณภาพทางวิชาการและอาชีพ”

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) : "การทำงานเป็นทีม"

สมรรถนะหลัก (Core competency)

“ดูแลอย่างใส่ใจ ค้นหาสิ่งที่ใช่ เติมไฟให้ถึงฝัน ผลักดันสู่สังคม”