วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน (VISION)

จัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็บบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย และความเป็นสากล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาของโรงเรียนท้ายหาด

"นตฺถิปัญญา สมา อาภา" 

คำขวัญของโรงเรียนท้ายหาด

"สุขภาพดี มีคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา"