สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อ  ท.ด.

สีประจำโรงเรียน
 
             สีฟ้า       หมายถึง  ยึดมั่นคุณธรรมประจำใจ จิตแจ่มใส
      
สีกรมท่า    หมายถึง  เข้มแข็ง  อดทน  มีน้ำใจนักกีฬา